Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van:

Holistic Healing – René van Rheenen
Vreelandplein 11
1106CZ Amsterdam

Tel: 06 39 444 135
[email protected]
www.renevanrheenen.nl

KvK: 69010722 te Amsterdam
IBAN: IBAN NL55 INGB 000 785 9328
BTW: 195806037B01

1. Algemeen
1.1 Holistic Healing – René van Rheenen is een éénmanszaak onder de algemene voorwaarden wordt verstaan: diensten die verleend worden in de vorm van massage, qigong, coaching en mogelijke  verkoop van artikelen.

Begrippen:
Opdrachtnemer; zoals vermeldt in de desbetreffende overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht. Voor het verlenen van (niet erotische en niet-medische massage-) diensten (en het leveren van producten) aan particulieren, bedrijven of evenementen.

Cliënt; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep of functie of als particulier die een opdracht door Holistic Healing – René van Rheenen wil laten uitvoeren.

Opdracht; het ten gunste van cliënt ontwikkelen en/of leveren van producten en/of (massage)diensten.

Overeenkomst; de aanvaarding van de opdracht van cliënt door Holistic Healing – René van Rheenen.

Bezoeker; een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep, functie of als particulier die de websites van Holistic Healing – René van Rheenen via Internet bezoekt.

Partijen; de aanduiding van cliënt en Holistic Healing – René van Rheenen gezamenlijk.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen, particulieren tussen Holistic Healing – René van Rheenen enerzijds en ondernemingen, particulieren en/of instellingen anderzijds.

1.3 Alle opdrachten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens Holistic Healing – René van Rheenen schriftelijk is bevestigt.

1.4 Ongeacht met wie de afspraak is gemaakt, er is altijd een schriftelijke bevestiging van Holistic Healing – René van Rheenen als voorwaarden.

1.5 Cliënt aanvaardt expliciet gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden van Holistic Healing – René van Rheenen bij of voor het sluiten van de overeenkomst met Holistic Healing – René van Rheenen.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige van kracht. Overeengekomen Algemene voorwaarden afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, behalve als dit schriftelijk door Holistic Healing – René van Rheenen wordt bevestigd.

1.7 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Holistic Healing – René van Rheenen met haar cliënten te sluiten Overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, dit met uitsluiting van andere voorwaarden, die door cliënten van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Afwijzing van de algemene voorwaarden door cliënt moet expliciet gebeuren.

2. Offertes
2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen van beide zijden vrijblijvend.

2.2 Alle door Holistic Healing – René van Rheenen opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

2.3 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten

 

3. Opdrachten
3.1 Een opdracht wordt door cliënt aan Holistic Healing – René van Rheenen verstrekt.
3.2 Annulering van de opdracht kan door cliënt schriftelijk, telefonisch of per e-mail aan Holistic Healing – René van Rheenen plaatsvinden onder de volgende voorwaarden: Tot 24 uur voor aanvang van de opdracht (arrangement, dienst of evenement), waarna door Holistic Healing – René van Rheenen 100% van de betaling wordt gerestitueerd aan cliënt; Na 24 uur voor aanvang van de opdracht (arrangement, dienst of evenement) wordt door opdrachtnemer geen bedrag meer aan cliënt gerestitueerd en de opdracht bij de cliënt volledig in rekening gebracht.
De kosten voor de cadeaubonnen worden niet gerestitueerd.
Holistic Healing – René van Rheenen heeft het recht de opdracht op locatie te annuleren, indien er, naar het oordeel van Holistic Healing – René van Rheenen, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van kosten vindt dan niet plaats.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens cliënt aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht kon worden gerekend, kunnen aan cliënt extra in rekening worden gebracht.

3.4 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Holistic Healing – René van Rheenen niet, tenzij Holistic Healing – René van Rheenen dit schriftelijk of per e-mail vooraf heeft bevestigt aan cliënt.

3.5 Door het plaatsen van een opdracht doet cliënt afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst.

 

4. Uitvoering van de opdracht
4.1 Uitvoering van de opdracht vindt uitsluitend plaats na ontvangst op de bank- of girorekening van Holistic Healing – René van Rheenen van het door cliënt verschuldigde bedrag.

4.2 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de Opdracht is niet voor rekening van Holistic Healing – René van Rheenen, tenzij het oponthoud of vertraging door grove schuld of opzet is veroorzaakt. Hierbij wordt door Holistic Healing – René van Rheenen uitdrukkelijk verwezen naar artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden.

4.3 De datum van uitvoering van de opdracht wordt door Holistic Healing – René van Rheenen steeds in overleg met cliënt bepaald. Cliënt verleent de opdracht voor een dienst aan Holistic Healing – René van Rheenen voor minimaal 1 uur. In de door cliënt geboekte tijd ( zowel bij particulieren als bij bedrijven) is inbegrepen het opzetten en afbreken van de materialen bij een (bedrijfs) evenement. Cliënt treft in overleg met Holistic Healing – René van Rheenen maatregelen ter voorbereiding van de diensten. Met betrekking tot opdrachten ten behoeve van bedrijven en evenementen dient door cliënt zorg te worden gedragen voor een hygiënische situatie ter plaatsen en een vlak vloeroppervlak.

4.4 Holistic Healing – René van Rheenen kan de opdracht of onderdelen daarvan uitbesteden aan- of laten verrichten door- niet bij haar in dienst zijnde ervaren arbeidskrachten of bedrijfsrelaties. De arbeidskrachten en bedrijfsrelaties zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar cliënt.

4.5 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.6 Holistic Healing – René van Rheenen verplicht zich alle door cliënt verstrekte (bedrijfs)gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door Holistic Healing – René van Rheenen alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventueel door cliënt ter beschikking gestelde gegevens zullen door Holistic Healing – René van Rheenen vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Intellectuele eigendom, disclaimer websites en privacy
5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5 van deze voorwaarden behoudt Holistic Healing – René van Rheenen zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Beneluxmerkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet.

5.2 Op de website, welke geregistreerd is door Holistic Healing – René van Rheenen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
De informatie op de website betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Indien cliënt zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico.
Ondanks dat Holistic Healing – René van Rheenen alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Holistic Healing – René van Rheenen niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie.
Holistic Healing – René van Rheenen beheert en onderhoudt de website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.
Gebruik van de website, dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
Op de website kan, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Holistic Healing – René van Rheenen niet nader beoordeeld.
Redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Holistic Healing – René van Rheenen wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer door een bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit voor eigen rekening en risico.
Holistic Healing – René van Rheenen, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s.) Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holistic Healing – René van Rheenen, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

5.3 Indien een cliënt of bezoeker de websites van Holistic Healing – René van Rheenen bezoekt, kan Holistic Healing – René van Rheenen de gegevens verwerken. Holistic Healing – René van Rheenen waarborgt en respecteert de privacy van haar website bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.4 Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de cliënt en bezoeker, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze websites verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden, die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de cliënt of bezoeker geplaatst worden.

 

6. Overschrijding van de datum van uitvoering
6.1 De met Holistic Healing – René van Rheenen overeengekomen tijdstippen zijn door de cliënt niet als bindende tijdstippen of fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden: ziekte, de onmogelijkheid van vervanging van personeel, (te) late aankomst van personeel wegens file of onvindbaarheid van de locatie van de cliënt, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming en andere stremmingen in het vervoer en verkeer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren en het verrichten/ aanbieden van massagediensten onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Holistic Healing – René van Rheenen door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uit voering van een Opdracht vertragen of onmogelijk maken ontslaan Holistic Healing – René van Rheenen van het nakomen van de overeengekomen datum van uitvoering of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of rente kan doen gelden.

7. Reclames
7.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.
Holistic Healing – René van Rheenen is niet aansprakelijk voor druk, schrijf- en/of tel fouten en/of onduidelijkheden in offertes en op de website en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere informatie geldt de uitleg van Holistic Healing – René van Rheenen als bindend.
7.2 Cliënt zal alle door Holistic Healing – René van Rheenen voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door haar de gelegenheid te bieden een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.3 Holistic Healing – René van Rheenen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van cliënt of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit artikel heeft Holistic Healing – René van Rheenen niet; met name zal Holistic Healing – René van Rheenen in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Holistic Healing – René van Rheenen draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Holistic Healing – René van Rheenen te verrichten werkzaamheden.

8.2 Diensten kunnen worden verricht door Holistic Healing – René van Rheenen, arbeidskrachten of bedrijfsrelaties die niet in dienst zijn bij Holistic Healing – René van Rheenen en zijn op rekening van en voor risico van de cliënt. Holistic Healing – René van Rheenen draagt geen aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/of gevolgschade bij cliënt door nalaten en/ of handelingen van de niet bij haar in dienst zijnde masseurs of masseuses of bedrijfsrelaties. Ook in geval er sprake is van opzet of grove schuld.

8.3 De aansprakelijkheid van Holistic Healing – René van Rheenen, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9. Voorwaarden cadeaubon
9.1 Het tarief voor de cadeaubon dient binnen drie werkdagen na plaatsen bestelling te zijn ontvangen op bankrekening van Holistic Healing – René van Rheenen onder vermelding van het reserveringsnummer. De cadeaubon wordt door Holistic Healing – René van Rheenen verstuurd na bijschrijving van het bedrag op de rekeningnummer van Holistic Healing – René van Rheenen.

9.2 De cadeaubon kan alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij Holistic Healing – René van Rheenen.
Op de datum van uitgifte verstuurt Holistic Healing – René van Rheenen een e-mail aan cliënt met daarin vermeldt de geldigheidsdatum van de cadeaubon; de cadeaubon is geldig gedurende maximaal één jaar na uitgiftedatum. De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

9.3 De cadeaubon van Holistic Healing – René van Rheenen is en blijft eigendom van Holistic Healing – René van Rheenen. Het is derhalve verboden de cadeaubon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.

9.5 De bestelling van een cadeaubon kan niet geannuleerd worden.

10. Betalingen
10.1 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van cliënt, zullen de vorderingen van Holistic Healing – René van Rheenen en de verplichtingen van cliënt jegens Holistic Healing – René van Rheenen onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.2 Door cliënt gedane betalingen strekken steeds ter in de eerste plaats ter betaling van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van facturen die het langst open staan.

10.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Holistic Healing – René van Rheenen moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van cliënt. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van €. 250,00.

11. Geschillen
11.1 Een geschil is aanwezig zodra Holistic Healing – René van Rheenen of de cliënt, verklaart dat dit het geval is.

11.2 Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Holistic Healing – René van Rheenen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.

12. Slotbepaling
12.1 In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Holistic Healing – René van Rheenen.